Τομείς Δικηγορίας

  
  
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


 ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

    ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 ΔΙΚΑΙΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

    ΕΠΙΤΑΓΕΣ - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

    ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ

    ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

    ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 


ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αθλητικά σωματεία - Ομοσπονδίες
Διαφορές επαγγελματικών αθλητικών φορέων και αθλητών.
Αθλητικά συμβόλαια Συμβάσεις, Παροχές σε αθλητές - Προπονητές, κοινωνική ασφάλιση.

Συμβάσεις εργασίας παροχής αθλητικών και προπονητικών υπηρεσιών Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, Εργασιακές διαφορές αθλητών και προπονητών.

Υποθέσεις επί παροχής υπηρεσιών φυσικής Αγωγής και σωματικής άσκησης σε ιδιωτικά γυμναστήρια.

Πειθαρχικές υποθέσεις φυσικών και αθλητικών νομικών προσώπων ενώπιον αθλητικών δικαιοδοτικών Οργάνων του ΑΣΕΑΔ και της ΕΦΙΠ.

Οικονομικές διαφορές Αθλητών - Προπονητών και αθλητικών σωματείων.
Αστικές, διοικητικές και διαφορές ποινικής φύσης ενώπιον των πολιτικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων.

Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο και Διεθνείς αθλητικές σχέσεις.

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υποθέσεις κτηματολογίου: Αίτηση και καταχώρηση εμπράγματου δικαιώματος, διορθώσεις, εγγραφές. Προσύμφωνα, συμβάσεις, πληρεξουσιότητα.

Ακίνητα Real Estate: Αγοραπωλησίες ακινήτων, έλεγχος τίτλων σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολόγια, Διαχείριση περιουσιών εντός Ελλάδος, διεκδικητικές και αναγνωριστικές αγωγές ακινήτων.

Κληρονομικό: Διαθήκες, αναγνώριση, προσβολή διαθηκών, αποποίηση κληρονομιάς, κληρονομικές αγωγές, δωρεές, διαθήκες, σύσταση ιδρυμάτων, γονικές παροχές.

Μισθώσεις: Μισθωτικές διαφορές, εμπορικές μισθώσεις, διαταγές απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, μισθωτικές αγωγές.

Οικογενειακό: Προγαμιαίες συμβάσεις, υιοθεσία, διαζύγιο, διατροφή, συναινετικά διαζύγια, επιμέλεια τέκνων, αναγνώριση και αναγνώριση και προσβολή πατρότητας.

Αγωγές αποζημίωσης από τροχαία ατυχήματα, παραβίαση κανόνων κ.ο.κ. Αγωγές αποζημίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό και από αδικοπραξία.

Σωματεία - Συνεταιρισμοί: Σωματεία Αθλητικού, Αστικού δικαίου-συστάσεις, αντιδικίες-διαφορές κλπ.

 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Διαταγές πληρωμής, συντηρητική κατάσχεση, ανακοπή σε διαταγές πληρωμής, αναστολή σε διαταγές πληρωμής.

Ακάλυπτη επιταγή: Μήνυση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, έκδοση διαταγής πληρωμής για ακάλυπτη επιταγή, αναγκαστική εκτέλεση, πλειστηριασμός.

  

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υποβολή μήνυσης και έγκλησης, παράσταση σε δικαστήριο, παρακολούθηση πορείας ποινικής δίωξης, υπεράσπιση, παράσταση πολιτικής αγωγής. Πάσης φύσεως ποινικές υποθέσεις (πλημμελήματα, κακουργήματα).

  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο: Προσφυγές, αιτήσεις ακυρώσεως, υπαλληλικές προσφυγές, προσφυγές συμβασιούχων του δημοσίου, προσβολή αποφάσεων του ΣΕΠ και του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην Δικατσά).

Συνταξιοδοτικά θέματα, κατάθεση δικαιολογητικών για έκδοση σύνταξης, φορολογικά αδικήματα, προσφυγές κατά επιβολής προστίμου.

  

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αγωγές, αποζημιώσεις, εργατικές διαφορές, εργατικά ατυχήματα, αγωγές για μισθούς υπερημερίας, υπερωρίες, επιδόματα κλπ. Κοινωνική Ασφάλιση - Ασφαλιστικό δίκαιο.

  

ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σύσταση κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών. Ο.Ε, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Οffshore Σύσταση Εταιριών, μετατροπές, συγχωνεύσεις, πτώχευση, εμπορικές συμβάσεις  εταιρικές αγωγές, λύσεις εταιριών, σύσταση σωματείων, συλλόγων, συνεταιρισμών, πρακτικά διοικητικών συμβουλίων, πρακτικά γενικών συνελεύσεων.

  

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαπραγμάτευση συμβάσεων, δάνεια, οφειλές, Τειρεσίας, καταθέσεις χρημάτων και επενδύσεις σε λογαριασμούς εξωτερικού.

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Καταχώρηση - κατοχύρωση σήματος, έλεγχος, domain names, κατοχύρωση προστασία, ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικές συναλλαγές, προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αθέμιτος ανταγωνισμός αυτοκίνητα.

 

ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Νομιμοποιήσεις, ανανεώσεις αδειών παραμονής, έλεγχος σε περιφέρειες και δήμους, διοικητικές προσφυγές αλλοδαπών, αιτήσεις ακυρώσεως αλλοδαπών, πολιτικό άσυλο αλλοδαπών.

 

ΔΙΚΑΙΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Κρυπτολογία και ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων , Έρευνα και προστασία ονομάτων Χώρου Διαδικτύου, Ψηφιακά σήματα & Trademarks, Συμβάσεις δημιουργίας ιστοσελίδων, συντήρησης, προώθησης και λειτουργίας, Προστασία ειδικών προγραμμάτων και Ασφάλεια βάσεων δεδομένων, Αντιδικίες σχετικά με Προσωπικά Δεδομένα, Δίκαιο Ιατρικών Τεχνολογιών και CE Marking.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναγνωρίσεις τίτλων σπουδών, ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, προβλήματα ορθής και δίκαιης δίκης και δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Χερσαίες και οδικές

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ

Διαιτησία - Διαμεσολάβηση. Στην Ελλάδα και διεθνώς.

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

και αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων

Copyright 2012 by Dimitrios Panagiotopoulos | wed design happyad

.