Νομοθεσία

Υπ. Αποφάσεις

Y.A 3956/2012, Ρυθμίσεις για την εφαρμογή Διεθνούς Σύμβασης κατά doping (φαρμακοδιέγερσης)


Νόμοι

Ν. 4603/2019 (ΦΕΚ Α’ 48/14.03.2019) Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.

Νόμος Υπ. Αριθμ.4373/2016 (ΤΕΥΧΟΣ Α΄,Αρ. Φύλλου 49/01-04-2016). Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις.

Νόμος Υπ. Αριθμ. 3516 (ΦΕΚ 270/21-12-2006, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης κατά της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στον αθλητισμό (Παρίσι 19.10.2005).

Κώδικας Αντιντόπινγκ 2015 & World Anti-Doping Agency (WADA)

Νόμος 4115/2013, Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4076/12 Περί ΑΕΙ

Νόμος 4049/2012, Νεός Αθλητικός

Νόμος 4055/2012,  ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

Νόμος  4043/2012, Ποινικός

Νόμος 4009/1011, Περί ΑΕΙ

 

Κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2008/C 115/01, Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την EU και τη Λειτουργία της  Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Copyright 2012 by Dimitrios Panagiotopoulos | wed design happyad

.