Νομολογία

 

 Αποφάσεις της Εταιρείας

  • ΣτΕ 1732/2011 (τμ. Δ΄)

 Περί Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή , Προυποθέσεις

Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται µόνο στον κάτοχο άδειας, που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Για νόμμη χορήγηση άδειας προπονητή σε συγκεκριμένο άθλημα απαιτείται η πλήρωση των προϋποθέσεων του  άρθρου 31 του ν. 2725/99 μεταξύ των οποίων  πτυχίο ΤΕΦΑΑ µε πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο  άθλημα που ζητείται άδεια. «δίπλωµα ειδικότητας», αποτελεί το αυτοτελές «πιστοποιητικό» του ανωτάτου ιδρύματος, του οποίου, μάλιστα, η αυτοτελής έκδοση δεν προκύπτει ότι στηρίζεται σε διάταξη της ισχύουσας για τα ΤΕΦΑΑ νομοθεσίας,   σύμφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 1268/82 (προστεθέν µε το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 1404/83), όπως ίσχυε τον κρίσιμο χρόνο λήψης του πτυχίου, για τον καθορισμό κατευθύνσεων και ειδικεύσεων του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί ένα Τµήµα Σχολής ΑΕΙ, απαιτείτο προεδρικό διάταγµα, το οποίο δεν έχει εκδοθεί εν προκειμένω. Εσφαλμένη πραγματική βάση ότι ο αιτών διέθετε «δίπλωµα ειδικότητας» στο άθληµα της  αντισφαίρισης.

 Παρατηρήσεις :

Βλ. Ι. Αναγνωστόπουλος (2012), « Η κατ’ άρθρο 31 Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος μετά την 1732/2011απόφαση του ΣτΕ», σε  Νέος Αθλητικός Νόμος [Δ. Παναγιωτόπουλος επμ.], ΕΚΕΑΔ:Αθήνα, σελ.113-119.

  •  ΣτΕ 3295/2012( Τμ. Α’)

Αποζημίωση , Ηθική Βλάβη

Αιτιώδης σύνδεσμος της υπαίτιας πράξεως ή παραλείψεως του ζημιωθέντος με την πρόκληση ή την έκταση της ζημίας. Σε αναιρετικό έλεγχο υπόκειται η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας  ως προς το αν τα πραγματικά περιστατικά, συγκροτούν την έννοια του συντρέχοντος πταίσματος και τελούν σε αιτιώδη συνάφεια και ως αντικειμενικώς ορισμένο γεγονός αποτελούν πρόσφορη αιτία του ζημιογόνου αποτελέσματος. Η κρίση σχετικά με τη βαρύτητα του πταίσματος και τον καθορισμό του ποσοστού κατά το οποίο πρέπει να μειωθεί η αποζημίωση, ως αφορώσα σε εκτίμηση πραγμάτων, δεν υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο. Ευθύνη των αποκλειστικώς αρμόδιων όργανων του Δήμου, τα οποία παρέλειψαν να λειτουργούν το ως άνω κολυμβητήριο με το απαιτούμενο από τις διατάξεις της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως προσωπικό ασφαλείας, η οποία  κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ικανή και μπορούσε, αντικειμενικά, να επιφέρει κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων το θάνατο από «πνιγμό εντός ύδατος» κολυμβητή.

  •   ΑΣΕΑΔ  4/14-1-2014

Ακύρωση Αποφάσεως Ομοσπονδίας επί υποθέσεως Doping Ίππου

Η μη τήρηση (ή εν μέρει τήρηση) των  προβλεπόμενων διατάξεων για την διαδικασία ελέγχου αντί - ντόπινγκ ίππου δεν μπορεί να αναπληρωθεί ή υποκατασταθεί από την εμπειρία, την προσοχή, την υπευθυνότητα και την όποια (έστω και σημαντική) επιστημονική κατάρτιση του διενεργούντος τον έλεγχο (ή/και των συμμετεχόντων σε αυτόν), αφού κανένα τέτοιο περιθώριο δεν αφήνεται ούτε από το γράμμα, ούτε από το πνεύμα των σχετικών διατάξεων και επειδή οποιαδήποτε τέτοια ερμηνεία, αφενός, μεν θα ήταν πλήρως υποκειμενική, αφετέρου δε, θα καθίστατο δυσχερής ο οποιοσδήποτε έλεγχος της ορθότητάς της από οποιοδήποτε δικαιούμενο προς τούτο όργανο. Οι σημαντικές και πολλαπλές ελλείψεις και παρατυπίες,  που σημειώθηκαν κατά την δειγματοληψία της  καθιστούν αναξιόπιστο το αποτέλεσμα της εντόπισης της απαγορευμένης ουσίας .Δεκτή η προσφυγή  ακυρώνεται η απόφαση της οικείας Ομοσπονδίας  εξαφανίζονται οι επιβληθείσες ποινές.

  •  ΑΣΕΑΔ 23/3-2-2012,

Ακύρωση Αποφάσεως Ομοσπονδίας επί παραπτώματος ηθικής αυτουργίας σε πλαστοπροσωπία

  •  ΜΟΝ. ΠΡΩΤ.ΠΕΙΡ 5/2011

 Διαδικασία Εργατικών Διαφορών

Διαδοχικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, Παροχή υπηρεσιών  προς Ομοσπονδία από το έτος 2001, με την ιδιότητα του

ειδικού συνεργάτη - τεχνικού συμβούλου. Ανανέωση συνερνασίας με την κατάρτιση νέας έγγραφης σύμβασης εργασίας τετραετούς διάρκειας μεταξύ αυτού και της τελευταίας, θεωρηθείσας από την αρμόδια ΔΟΥ,

Καταγγελία της ένδικης σύμβασης εκ μέρους του,με την άσκηση της υπό κρίση αγωγής, κατ' άρθρο 672 ΑΚ, λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς του εναγομένου σωματείου που συνίσταται στην αδικαιολόγητη μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του επί εξάμηνο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν την αγωγή και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι το εναγόμενο υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των εβδομήντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (77.250,00).

  •  ΕΠΟ/ 156/2012

Αδειοδότηση συμμετοχής στο Πρωτάθλημα “Super League - ΟΠΑΠ»

 Η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού είναι διακριτή και αυτοτελής σε σχέση με την διαδικασία αδειοδότησης της ΕΠΟ ενώ η κατάργηση της υποχρέωσης των ΠΑΕ να προσκομίζουν το πιστοποιητικό του άρθρου 77α δεν βρίσκει έρεισμα ούτε στο προσκομισθέν από τη Super League καταστατικό αυτής. Μη χορήγηση άδειας από τα Όργανα Αδειοδότησης της ΕΠΟ δε θα αποτελεί λόγο υποβιβασμού στην κατώτερη κατηγορία αλλά θα έχει ως συνέπεια την απαγόρευση απόκτησης ποδοσφαιριστών (πλην νέων Ελλήνων ή και γηγενών κάτω των 22 ετών) καθώς και την παρακράτηση 20% εκ των αμοιβών κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων ως αυτά διανέμονται από τη Super League προς τις ΠΑΕ - μέλη της.

  •  Δ.Ε.Ε.Ο.Δ. Π.Κ.21/2010

(Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών Προπονητών Καλαθοσφαίρισης)

Προϋποθέσεις για τη εγκυρότητα σύμβασης εργασίας προπονητή.

  Έλλειψη έστω και μιας των    προϋποθέσεων,  οδηγεί αυτοδίκαια σε ακυρότητα  της σύμβασης και το μόνο έγκυρο που υφίσταται είναι  η απλή σχέση εργασίας ανάμεσα στον εργαζόμενο και τον εργοδότη. θεμελίωση τις αξιώσεων μόνο ως προς την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών. Σε άκυρη σύμβαση δεν υφίσταται αξίωση από άκυρη σύμβαση της καταβολής μη δεδουλευμένων μισθών μέχρι τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας της σύμβασης, ούτε και με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, καθόσον κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν παρέχονταν υπηρεσίες.

 Παρατηρήσεις :

Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Αν Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος

Άγγελος Πατρώνης Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών , Δικηγόρος

Σε: Αθλητική επισκόπηση Αθλητικού Δικαίου Lex Sportiva tom 9 (2012) .

  •  ΣτΕ 2619/2009 (Δ΄ Τμ.)

Φύση αποφάσεων Α.Σ.Ε.Α.Δ.

  Οι αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ, που εκδίδονται επί προσφυγών κατά πράξεων οργάνων αθλητικών ομοσπονδιών, σχετικών με την επιβολή σε αθλητές πειθαρχικών ποινών για χρήση απαγορευμένων ουσιών ενέχουν άσκηση δημόσιας εξουσίας, λόγω του εντόνου κρατικού ενδιαφέροντος για την προστασία της δημόσιας υγείας – και δη της υγείας των αθλητών – και για την ευταξία στον αθλητισμό, και αποτελούν, ως εκ τούτου, εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Έννομο συμφέρον, ηθικής φύσης, του αιτούντος – αθλητή κατ’ άρθρο 32 παρ. 2 του π.δ. 18/1989 ακόμα και μετά την παύση της ισχύς της προσβαλλόμενης πράξης. Έννοια «πλήρους γνώσης» της προσβαλλόμενης πράξης. Αντίθετη μειοψηφία.

ΑΣΕΑΔ 23/3-2-2012, Ακύρωση Αποφάσεως Ομοσπονδίας επί παραπτώματος ηθικής αυτουργίας σε πλαστοπροσωπία

 Για περισσότερες αποφάσεις στο περιοδικό: Επισκόπηση Αθλητικού Δικαίου Lex Sportiva 

Δημοσιεύσεις:

http://www.ekead.gr/images/pdf/via2012.pdf

http://www.ekead.gr/images/pdf/russia2012.pdf

http://iasl.org/pages/posts/on_line_papers/on_line_papers309.php

http://www.ekead.gr/images/pdf/ddiki2012.pdf

http://www.ekead.gr/images/pdf/russian2011.pdf

http://www.ekead.gr/images/pdf/agon.pdf

Copyright 2012 by Dimitrios Panagiotopoulos | wed design happyad

.