Γνωμοδοτήσεις

ΈνδικαΈνδικα βοηθήματα και μέσα επί αθλητικών διαφορών (γνωμ.) Μετά από απόρριψη προσφυγής ενώπιον ΑΣΕΑΔ σε βάρος ΚΑΕ Α1 κατηγορίας και υποβιβασμό αυτής στην Α2

 Περίληψη: Με την γνωμοδότηση αυτή αναδεικνύεται κυρίως το πρόβλημα της φύσης της ανακύπτουσας διαφοράς Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας, με απόφαση του ΑΣΕΑΔ κατόπιν προσφυγής της σ’ αυτό, και τηςεφαρμογής των κανόνων Lex Sportiva, στο πλαίσιο της αθλητικής και εν γένει εννόμου τάξεως. Η φύση της εφαρμοστέας διαδικασίας αποτελεί επίσης πρόβλημα, το οποίον ερευνάται σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία και τον βαθμό εφαρμογής της στην ανωτέρω ανακύψασα διαφορά υπό την ιδιαιτέρα φύση αυτής ως υποχρεωτικώς υπαγόμενης σε διαιτητική μορφή επίλυσης διαφορών.

Τέλος πρόβλημα που ερευνάται είναι οι διατάξεις των ειδικών άρθρων των Ειδικών Πειθαρχικών Κανονισμών όπως είναι των Επαγγελματικών Συνδέσμων ΚΑΕ που ορίζουν τα της επίλυσης των διαφορών και αν οι διατάξεις των κανόνων αυτών μπορεί να τίθενται ως εμπόδιο -νομική δέσμευση- στην περαιτέρω προσβολή εκδοθείσης απόφασης του Δευτεροβαθμίου δικαιοδοτικού οργάνου όπως είναι το ΑΣΕΑΔ.

 ΕφΑΔΠολΔ 8-9/2019 • Έτος 12ο.

Copyright 2012 by Dimitrios Panagiotopoulos | wed design happyad

.